OZ Kmeťovo námestie

Kmeťovo nám. 3
811 07  Bratislava

Občianske združenie bolo zapísané dňa 5.11.2013 do registra vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-42508

Združenie zastupuje Patrik Križanský, predseda